Публічна оферта

Цей договір є офіційним і публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець). Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оплатити» на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua або кнопок заявки на покупку / консультацію.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті termoplaza.com.ua, за яким Покупцем від Продавця дистанційно або з рук в руки отриманий рахунок на оплату.
1.2. Інтернет-магазин termoplaza.com.ua – сайт Продавця за адресою termoplaza.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення по покупки товару, який представлений на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа або фізична особа підприємець.
1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Термоплаза Україна» (ЄДРПОУ 42544966), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 03151, г. Киев, ул.Ушинського, будинок 40, корпус “Б”, 6 поверх, офіс 621.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.
2.2. Датою укладення договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення покупцем форми замовлення, розташованої на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

ЦІНА ТОВАРУ

4.1 Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua. Всі ціни на товари вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.
4.2 Ціни на товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Вартість доставки Товару в ціну Товару не входить.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов’язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право на повернення продавцю товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцю вартості товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків в товарі, Покупець, в порядку і в терміни, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів».
6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви довільної форми, в якому міститься: – прізвище, ім’я, по батькові Покупця ; – номер і дата замовлення; – дата оплати Товару; – номер ТТН, в разі якщо доставка здійснювалася компанією «Нова пошта»; – опис пропонованих вимог.
6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний і непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти своїми розумними діями.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua при заявці на зворотний дзвінок Продавця, заявці на консультацію, замовленні або оплаті Товару Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ

10.1. Сайт інтернет-магазину termoplaza.com.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і стилі та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
10.2. Весь зміст сайту інтернет-магазину termoplaza.com.ua охороняється законодавством України, міжнародними договорами.
10.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину termoplaza.com.ua, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.п.

ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Всі суперечки, які виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець і / або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів.
11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Цей договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
12.2. До закінчення терміну дії цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.